نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت معاونت محترم پرورشی از دانش اموز دچار حادثه شده

عیادت معاونت محترم پرورشی از دانش اموز دچار حادثه شده
عیادت معاونت محترم پرورشی از دانش اموز دچار حادثه شده

عیادت معاونت محترم پرورشی به همراه همکاران اداری از دانش آموز ی که در تصادف دچار مصدومیت  شده بود.

آدرس کوتاه: