نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی سازمان نیروی انسانی

جلسه توجیهی سازمان نیروی انسانی
جلسه توجیهی سازمان نیروی انسانی با حضور جناب آقای داد افرین

جلسه توجیهی سازمان نیروی انسانی با حضورجناب  آقای دادافرین رئیس گروه طرح وبرنامه اداره کل وریاست محترم اداره واعضائ کارکروه ساماندهی نیروی انسانی منطقه نیر برگزار گردید.

 

آدرس کوتاه: