نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کارگاه آموزشی سرگروههای شش پایه ابتدایی استان

تشکیل کارگاه آموزشی سرگروههای شش پایه ابتدایی استان
تشکیل کارگاه آموزشی سرگروههای شش پایه ابتدایی استان

تشکیل کارگاه آموزشی سرگروههای شش پایه ابتدایی استان با حضور ریاست محترم اداره ،مدیر ،مدیر آموزگار ومعلمین دوره ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه: