نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل دوره ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تشکیل دوره ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
تشکیل دوره ضمن خدمت سنجش وارزشیابی پیشرفت تحصیلی

تشکیل دوره ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

با حضور مدرس استانی جناب آقای میر جلیلی.