نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل دوره ضمن خدمت بررسی،تحلیل و روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی همسوبادرس ملی باحضور جناب آقای ایزدی (مدرس استانی)

تشکیل دوره ضمن خدمت بررسی،تحلیل و روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی همسوبادرس ملی باحضور جناب آقای ایزدی (مدرس استانی)
تشکیل دوره ضمن خدمت بررسی،تحلیل و روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی همسوبادرس ملی

تشکیل دوره ضمن خدمت بررسی،تحلیل و روش تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی همسوبا درس ملی با حضور آقای ایزدی مدرس استانی