نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه کمیته شاخصهای آموزشی

تشکیل جلسه کمیته شاخصهای آموزشی
تشکیل جلسه کمیته شاخصهای آموزشی

تشکیل جلسه کمیته شاخصهای آموزشی با حضور ریاست محترم اداره ،مدیران  ونماینگان تشکیل شد.