نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه توجیهی مربیان امور پرورشی

تشکیل جلسه توجیهی مربیان امور پرورشی

تشکیل جلسه توجیهی مربیان امور پرورشی با حضور ریاست محترم اداره آموزش وپرورشی ومعاونت محترم پرورشی