نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران طرح نظارت جامع شهر تهران

بازدید ناظران طرح نظارت جامع شهر تهران
بازدید ناظران طرح نظارت جامع شهر تهران از حوزه سنجش منطقه نیر.

بازدید ناظران   طرح نظارت جامع  شهر تهران  از حوزه سنجش  منطقه نیر.

 

آدرس کوتاه: