نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت محترم آموزش عمومی جناب اقای رادمنش

بازدید معاونت محترم آموزش عمومی جناب اقای رادمنش
بازدید معاونت محترم آموزش عمومی جناب اقای رادمنش ،همر اهانشان وهمکاران اداری از مدارس منطقه نیر

بازدید معاونت محترم آموزش عمومی  جناب اقای رادمنش ،          همر اهانشان وهمکاران اداری از مدارس منطقه نیر.