نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست محترم اداره آموزش وپرورش منطقه نیر

ازدید ریاست محترم اداره آموزش وپرورش منطقه
بازدید ریاست محترم اداره آموزش وپرورش منطقه نیر ورئیس نمایندگی اموزش وپرورش گاریزات از آموزشگاههای مقطع ابتدایی منطقه

بازدید ریاست محترم اداره آموزش وپرورش منطقه نیر  ورئیس نمایندگی اموزش وپرورش گاریزات به همراه معاونت آموزشی  وکارشناسان اداری از آموزشگاههای مقطع ابتدایی منطقه