نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس شورای شهر نیر ،معاونت اموزشی ومسئول اموزش متوسطه از کلاسهای تست پیش دانشگاهی

بازدید از کلاسهای تست پیش دانشگاهی

در تاریخ 96/6/21  معاونت آموزشی ،مسئول آموزش متوسطه و رییس شورای شهر نیراز کلاسهای تست پیش دانشگاهی بازدید نمودند و به تمامی شرکت کنندگان تقویم سرنخ اهدا گردیدوبه همه دانش آموزان تاکید شد با برنامه ریزی درس بخوانندوبا آمادگی در کلاسها شرکت نمایند.