نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد آقاي باقر پور از آموزش و پرورش منطقه نير


 در روز چهارشنبه مورخ 96/1/23 آقاي باقر پور كارشناس مسئول ضمن خدمت اداره كل استان با حضور در اداره  آموزش و پرورش منطقه نير از امور ضمن خدمت و پژوهشسراي دانش آموزي اين اداره بازديد نمودند.

آدرس کوتاه: