نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد از گروه هاي پيشتاز و فرزانه


در روز دوشنبه 95/12/9 يك تيم سه نفره از سازمان دانش آموزي  اداره آموزش و پرورش شهرستان اردكان از گروه هاي پيشتاز و فرزانه مدارس اين منطقه بازديد نمودند.

 

 

آدرس کوتاه: